Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott

Trong một sóng đẩy, nếu sóng hai là sóng hiệu chỉnh dạng đơn giản hoặc điều chỉnh nhanh chóng, sóng 4 có thể diễn ra sóng hiệu chỉnh dạng phức tạp, thời gian điều chỉnh dài hơn và có thể di chuyển đi ngang. Hướng dẫn này có thể hoán đổi ngược lại. Nếu…

Danh mục: