Phân tích cơ bản là quá trình đánh giá tổng quan giá trị thực sự của một tài sản dựa trên các yếu tố kinh tế, tài chính và chính trị. Đánh giá này dựa vào truyền thông, dự báo từ chuyên gia và đánh giá cá nhân. Trong ngữ cảnh của thị trường Forex, phân tích cơ bản thường liên quan đến việc đánh giá một quốc gia hoặc khu vực và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và chính trị đối với giá của đồng tiền

Một số phương pháp và yếu tố quan trọng khi thực hiện phân tích cơ bản:

 1. Chỉ số Kinh tế:
  • Lợi suất GDP (Gross Domestic Product): Đo lường giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia. Tăng trưởng GDP thường là dấu hiệu tích cực cho đồng tiền.
  • Tỉ lệ thất nghiệp: Đo lường tình hình việc làm trong một quốc gia. Tỉ lệ thất nghiệp cao có thể tác động tiêu cực đến giá trị đồng tiền.
  • Chỉ số CPI (Consumer Price Index): Đo lường sự biến động giá cả tiêu dùng. Sự tăng giảm của CPI có thể ảnh hưởng đến quyết định của ngân hàng trung ương về lãi suất.
 2. Chính trị và Sự ổn định chính trị:
  • Bầu cử và Sự ổn định chính trị: Các sự kiện chính trị như bầu cử, biểu tình, hay thậm chí là tình hình ổn định chính trị có thể tác động lớn đến giá trị đồng tiền.
  • Quyết định của Ngân hàng Trung ương: Các quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương cũng là yếu tố quan trọng. Mức lãi suất có thể ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và giá trị đồng tiền.
 3. Thương mại và Dịch vụ Ngoại hối:
  • Tình trạng Thương mại: Thặng dư thương mại hay thâm hụt thương mại có thể tác động đến giá trị đồng tiền.
  • Dữ liệu Dầu thô và Năng lượng: Quốc gia nào là người xuất khẩu lớn của dầu thô có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của họ.
 4. Sự kiện và Tin tức toàn cầu:
  • Sự kiện Toàn cầu: Những sự kiện toàn cầu như khủng hoảng tài chính, dịch bệnh, hay xung đột quốc tế có thể tạo ra biến động mạnh trên thị trường Forex.
  • Dữ liệu Tiêu dùng và Bán lẻ: Sự biến động trong doanh số bán lẻ và dữ liệu tiêu dùng có thể tác động đến niềm tin và hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *